Personakt Antavla

Erik Magnus GRENHOLM

Doktor, riksdagsman. Blev 70 år.

Far:Per ERIKSSON GRENHOLM (1785 - 1855)
Mor:Sophia Barbro FORSSTRÖM GRENHOLM (1783 - 1832)

Född:1818-11-05 Rödön, Loken, Z. [1]s. 701
Bosatt:1851 Gimo.Bruksläkare i Gimo
Bosatt:1852 Östersund, , Z. [2]Flyttade från Uppsala
Provinsialläkare i Östersund
 
Bosatt:1876 Vingåker (D).Provinsialläkare
Bosatt:1879 Stockholm.
Död:1889-02-23 Stockholm.Granen nr 14. Hedvig Eleonora rote 9

Äktenskap med Karin Maria SÖDERBERG (1837 - 1921)

Vigsel:1857.

Noteringar

ERIK MAGNUS Grenholm, född 5 november 1818 i Rödön Z, död 23 februari 1889 i Jakob-Johannes A. Gift 1857 med Karin Maria Söderberg (1837-1921) [#26444]. Studier i Uppsala, bruksläkare i Gimo C från 1851, provinsialläkare i Östersund Z från 1852 och i Vingåker från 1876-79. Kommun- och landstingspolitiker i Östersund Z. Riksdagsman första kammaren 1886-88. Källor: Jämtland-Härjedalens historia del IV, Stockholm 1962 och Tvåkammarriksdagen 1876-1970 del 5, båda med samma foto.

Kommentar av Frank Felton 21 dec 2003 kl 18:43
VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett och hospital 1859-1877
Filnamn: E86023HG
pub.ep.liu.se/medhist-katalogstruktur/lashosp/1860/E86023HG.htm
År: 1860
Ort: Östersund
Författare: E. M. Grenholm
Dokumentets namn: Länslasarett och Kurhus Östersund 1860

Arkivnummer: Ra/420177.04
Beståndsnamn: Sundhetskollegium
Signum: E5C

Rapport: 3(70)
Diarienummer: 2025/1861
Ankomstdatum: 1861-04-30
Volym: 2


//2025 Ink. d. 30. April 1861//

Till Kongliga Sundhets-Collegium!

Härmed får jag äran öfversända
1:o Årsberättelse rörande sjukvården inom Jemtlands Norra Distrikt för År 1860.
2:o Summarisk rapport från Jemtlands Läns Lasarett och Kurhus för År 1860, samt
3:o Embets rapport om Läkare besigtningarna år 1861 inom Norra och Vestra Distrikterna af Jemtlands Län.
Östersund den 24:de April 1861
E. M. Grenholm
Provins. Läkare.

2025/61/b

Rapport öfver de med Venerisk Sjukdom behäftade sjuka som blifvit vårdade å Östersunds Kurhus år 1860.

Antal

Qvarliggande från förra året
1

Intagna under året:

För första gången smittade
8

Med recidiv efter mercurialbehandling
2

Summa
11

Utskrifvna under året:

Botade genom dietkur
10

Obotad
1

S:a
11

Sjukdomssymptomer:

Primitiva: Sår å genetalia
5

Flytning från genitalia
2

Consecutiva: Sår å mun och svalg
2

Sår å kroppen
1

Utslag och fläckar
1

S:a
11

Underhållsdagarnas Antal.
415


Östersund i Mars 1861
E.M. Grenholm


Summarisk Rapport från Jemtlands Läns Lasarett och Kurhus år 1860.
Qvarliggande fr förra året Intagne under året Summa Utskrifne Qvarliggande Summa. Antal Underhållsdagar. Medikamentskostnad. Totalkostnad
Friske Förbättrade Obotade Döde R:dr Öre R:dr Öre
Lasarettet 5 79 84 53 9 8 6 8 84 2 718 417 19 3 413
Kurhuset 1 10 11 10 1 11 415 42 72 1 616
Summa 6 89 95 63 9 9 6 8 95 3 133 459 91 5 029
Totalkostnaden specificeras sålunda:
För Aflöningar R:dr
För Patienternas underhåll 1 177
För Medikamenter 1 475
För Ved, ljus, skrifmaterialer 469
För Inventarier 310
För Byggnader etc 528
Östersund. Mars 1861 1 079 5 029
E.M: Grenholm
t.f. Lasaretts Läkare.


Sjukförslag från Jemtlands Läns Lasarett År 1860
Sjukdomar Utskrifne Quarliggande Summa Anmärkningar
Friske Förbättrade Obotlige Döde
Anaemia 3 3
Ascites 1 1 1 3 Den obotade tappades 6 gånger på korta mellantider
Brännsår 1 1
Cancer 1 1 2 Den ena Cancer mammae, och andra cancer ani, och sedan quarliggande
Caries 1 1 1 3
Catarrhus Pulmonum 2 2
d:o Ventriculi 1 1 2
d:o Vesicae 1 1
Chlorosis 1 1
Convulsiones Epileptiformes 1 1
Contusio 1 1
Degeneration i h: knäet 1 1 Amputerades ofvan knäet.
Diarrhoea Chron. 1 1
Erysipelas 1 1
Eczema Chronicum 1 1 2
Exanthem Chron. 1 1
Febris Nervosa och Gastrica 5 5
d:o Intermittens 2 2 Arbetsfolk utom Jemtland
Feberprodromer 1 1
Gangraena Senilis 1 1 4 tår exarticulerades, men branden spred sig uppefter benet
Gastralgia 1 1 2
Gikt 1 1
Huggsår 1 1
Hydrops Ovarii 1 1
Hjertfel 2 1 1 4 Hypertrophia och valvulfel.
Hysteria 1 1 2
Transport 27 5 5 3 6 46
Incontinentia Urinae 1 1
Kylskada 2 2
Lipoma 1 1 Operation
Mania 3 3
d:o Puerperalis 1 1
d:o Religiosa 2 1 3
Menses retardatae 1 1
Obstructio Chron. 2 2
Ophtalmia 1 1
Osteitis 1 1 2
Paralysia 1 2 3
Pleuritis Chron.(Empyem) 1 1
Pneumonia 1 1
Rheumatismus Chron. 2 2
Scrophulae 1 1
Scrotalsvulst 1 1
Spasmi 1 1
Strictura Urethrae 1 1
Svårmodighet 1 1
Tuberculosis 2 2
Ulcus Faciei 1 1
d:o Fistulosum 1 1
d:o Ventriculi 1 1 2
Ulcera Scorbutica 1 1
d:o Varicosa 1 1
Varioloidae 1 1 En murare-arbetare, kommen från Stockholm, insjuknade genast vid hitkomsten. Spred sig ej
Summa. 53 9 8 6 8 84 E.M. Grenholm.

MEDICINALHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare
Filnamn: P8692380

År: 1869
Ort: Östersund (1)
Författare: E. M. Grenholm
Dokumentets namn:

Arkivnummer: RA/420177.03
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen
Signum: E5A

Rapport: 14/272
Diarienummer: 2345/70
Ankomstdatum: [saknas]
Volym: SK:39


Årsberättelse om Sjukvården inom Östersunds Distrikt för År 1869 af E. M. Grenholm ProvincialLäkare
Årsberättelse för År 1869 ifrån Östersunds Distrikt

1:o Wäderlekens och Årsväxtens förhållande i allmänhet.
Under 1:sta Quartalet var en utmärkt vacker och jemn väderlek rådande med i allmänhet god och blid temperatur samt ringa snö; lägsta Thermometergraden inträffade i Januari med minus 28 grader C, som dock varade endast några få dagar. 2:dra Quartalet började med samma blida och vackra väder, lofvande en tidig vår, men redan i Maji förändrades detta förhållande, så att snöslask med kyla och kall blåst inträffade, hvilka jemte ymnig nederbörd envist höllo i under hela Juni månad, hvadan den vid Quartalets början tidigt utlofvade våren ej kom till stånd, utan försenades genom ihållande kyla och kall blåst. Jorden uppblöttes väl men fugtigheten utpinades genom den envist ihållande Vestanvinden; sådden kunde derför först börja vid Maji månads slut och fortgick inuti Juni, varföre äfven vid denna månads slut åkrarna i allmänhet voro bleka och föga försigkomna. Rågakrarna deremot, eller höstsädet, voro vid denna tid lemmeligen vackra och i allmänhet lofvande.
3:dje Quartalet fortfor under Juli och Augusti med samma kyliga, regniga och kallblåsiga väderlek, till följe hvaraf grödan höll sig grön och endast ofullständigt matade, af brist på värme, så att allmän missvext befarades, i synnerhet som under de sista dagarna af Augusti stark köld inträffade och äfven på många ställen skadade den endast grönmatade grödan. I September inträffade dock något värme och blidare temperatur, så att sädesgrödan, på de ställen der den blifvit af kölden oskadad, nu något mera mognade, ehuru långt ifrån fullkomligt.
Skörden skedde i allmanhet i slutet af September och måste tagas grön och på manga ställen skadad af frost; årsvexten inom Jemtland blef sålunda äfven detta år af högst dålig beskaffenhet – nära missvext – och på langt när icke tillräcklig för landets behof. Stora quantiteter af spannemål ha derföre måst hit införskrifvas och innevånarna derigenom fått vidkännas ofantliga penninge-utgifter, hvadan äfven fattigdom och obesutenhet börjat allt mer och mer gripa omkring sig.
Potatis grödan, som i allmänhet här inom landet plägat vara af utmärkt beskaffenhet och gifva god äring, felslog äfven denna sommare och blef af mindre god beskaffenhet.
Ärterna mognade icke alls, det blef endast halm.
4:de Quartalet. I medio af Oktober inträffade oförmodadt häftigt oväder med snö, hvilken sednare blef quarliggande och sålunda bildade öfvergång till vintern, hvilken till årets slut höll sig med lemligen blid och jemn temperatur
Ehuru sålunda väderleken genom sin under våren och sommaren rådande kyliga, regniga och blåsiga beskaffenhet ofördelagtigt inverkat på Årsvexten, så att denna både i quanti- och qualitativt hänseende blef underhaltig, har jag dock icke kunnat finna, att dessa förhållanden i någon större man menligt verkat på helsotillståndet inom Distriktet
I allmänhet gängse sjukdomar, under1:sta Quartalet: Allmänt Katarrher; mindre allmänt: Tyfösa febrar och Anginer samt Parotiter; spridda fall af Pneumonier och vattenkoppor; enstaka fall af Kapillära Bronchiter och Difteri
2 Quartalet: mindre allmänt: Katarrher, Parotiter och Anginer: spridda fall af Tyfösa febrar och Lunginflammationer. Partielle epidemie af Tyfoidfeber i Östersund
3:dje Quartalet: spridda fall af Tyfoidfebrar, Parotiter och utslagssjukdomar sjukdomar enstaka fall af difteri, Rödsot och partiell epidemi af Kikhosta
4:de Quartalet: ovanligt ringa sjuklighet spridda fall af Tyfoidfeber och enstaka fall af Varioloider; Messling började visa sig.

2) Allmännare förekomne sjukdomar
a) Endemiska förekomma icke eg.
b) Epidemiska. Någon så beskaffad sjukdom, att den förtjenat namn af allmän epidemie, kan jag icke säga hafva förekommit. Men så som mindre och partiella epidemier må anföras,
1) Tyfös feber i Östersund och Häggenäs Socken; på såna stället egentligen i 2:dra quartalet, der den egentligen herrskade bland stadens fattigare klasser; 60 sjuka, 9 döda. På sednare stället var det hufvudsakl. uti en större by (omkring 40 bönder) Norderåsen, som denna sjukdom uppehöll sig nära 8 Månader och anföll nästan hvarje hushåll; den var dock till sin beskaffenhet lindrig och endast några få dogo
2) Parotiter voro ganska allmänna i 1:sta 2:dra men mindre allmänna i 3 quartalet. De voro i allmänhet af lindrig beskaffenhet och största delen af de sjuka anlitade ingen läkare.
3) Kikhosta förekom endast uti en socken neml. Klöfsjö i 3:dje quartalet, utan att vidare sprida sig.
4) Messling började under 4:de quartalet att visa sig i de sydligaste kommunerna af Distriktet och tilltog alltjemnt emot årets slut. Den hade icke några svarare komplikationer och läkare anlitades ej ofta.
c) Sporadiska: Tyfösa och Gastriska febrar ha förekommit i spridda fall inom nästan alla Kommuner, i 1, 2 och 3 quartalen, och har jag i och för dessa företagit 14 resor enl. förordnande, till 12 Socknar, med sammanräknade 153 sjuka, hvarjemte af mig antecknats 54 enskilda fall, sålunda tillsammans 207 fall hvaraf 20 uppgifvits döda
Af Hjernfeber har mig vetterligen intet fall förekommit; deremot har ett fall af hjerninflammation, till följd af yttre våld, förekommit, som slutade med död.
Difteri; häraf har 3:ne fall förekommit ett i förening med kapillär bronchit; 1 i 1:sta och 2 uti 3:dje quartalet; alla slutade med död.
Strypsjuka; 3:ne fall ha häraf uppgifvits, i 1:sta och 4 quartalet, hvilka alla ändade med död
Rödsot; spridda fall förekommo häraf under 3:dje quartalet; endast 15 fall äro antecknade. Den kyliga väderleken gaf ingen anledning till vidare uppkomst häraf.
Af Diarrheer och tarmkalarrher ha likaledes endast spridda fall förekommit; 87 insjuknade, 18 uppgifvas döda, i hvilket sednare antal dock upptagits de, som dött af sjukdomar i "Mag och Underlif".
Smittkoppor ha i enstaka fall förekommit uti 2, 3 och 4:de quartalen, på 3:ne ställen och varit af lindrig natur; 14 sjuka och 1 död. I alla dessa fall hade smittan bekommits ifrån Medelpad, der sjukdomen var allmänt gängse.
Af Vattenkoppor ha spridda fall visat sig under 1:sta och 3:dje quartalen, 13 i första och 9 uti tredje qu.
Skarlakansfeber har icke förekommit.
Katarrhala febrar voro ganska allmänna under 1:sta och 2:dra quartalen, ehuru dock icke af mera svårartad natur; då häruti äfven inbegripas Katarrher och Snufva såsom icke alllid febrila, kan de sjukas antal uppskattas till c. 300, hvaraf 10 uppgifvas hafva aflidit
Pneumonier och Pleuriter förekommo temligen allmänt 1:sta och 2:dra quartalen, 128 insjuknade hvaraf uppgifvas döda 31
Anginer voro under 1:sta och 2:dra quartalen ganska allmänna, och kan de sjukas antal uppskattas till emellan 2 a 300 st.
d) Syfilis synes, i likhet med hvad jag förra året anmärkt, mer och mer gripa omkring sig inom Distriktet, otvifvelagtigt till följe af den lösa befolkning, som ifrån alla håll hit inströmmar för den här pågående skogsafverkningen. De fleste fall äro af sekundär natur, och ha yppats inom Bräcke, Badsjö, Liths, Bergs och Rätans m.fl. socknar.
Chroniska hudsjukdomar förekomma i allmänhet ej till någon anmärkningsvärd grad. De vanligaste äro Skabb och Skorf hos barn.
e) Sinnes sjukdomar ha under året mera sparsamt än förr och endast undantagsvis förekommit.
Att med någon bestämd säkerhet uppgifva de insjuknades antal uti gängse sjukdomar, bli i allmänhet ganska vanskligt uti sådana vidsträckta distrikter som t.ex. mitt, der det finnas kommuner som äro 8,10 ja än flere mil aflägsna ifrån Provincial läkaren, och hvaraf endast en mindre del af de insjuknade söka och anlita läkaren. Uppgifver nu läkaren endast de anmälda, men han vet att största delen icke anmält sig blifver naturligtvis uppgifter på det uti en gängse sjukdom insjuknades antal origtig. Jag har dock här nedan så noga som det varit mig möjligt sökt angifva detta antal:


3:o Förhållandet i allmänhet med
a) Sundhets polis, finnes ej.
b) Fattig- och fångvård; den sednare bestrides af mig vid Östersunds Cellfängelse, och är Rapport derom insänd i Januari månad. till Fångvårds Styrelsen.
c) Allmänna Välgörenhets Inrättningar, finnes ej.
d) Helsobrunnar och Badorter: de mest besökta, Ytterån och Näs, ha under detta år, liksom de närmaste åren förut, varit mindre frequnterade än förr; i öfrigt besökas en mängd s. k. "Surbrunnar", hvarpå tillgång finnes i nästan hvarje kommun.
e) Vaccination försiggår årligen inom hvarje större kommun och inom de mindre endast hvart annat år. Journalerna för År 1869 äro icke ännu inkomna. I allmänhet ega den ordentligt rum, men i de mera aflägse kommunerna, med stora distanser emellan byarna, och dit under våren och sommaren inga banade vägen leda, finnas många ovaccinerade.
f) Apothek, endast ett, i Östersund. Under året har ingen Visitation skett.
g) Barnmorskeväsendet är i allmänhet bra ordnat, om ännu icke alla mindre Socknar ha egen barnmors ka. Barnmorskorna förtjena godt vitsord och anlitas äfven inom Kommunerna för lättare sjukdomsfall, utom de egentligen Obstetriska. 11 Instrumentala Forlossningar ha under året egt rum, hvaraf Tångförlossningar, med lif för Moder och foster, 6
d:o med lif för Moder, död för foster 1
d:o bade Moder och foster död 1
Skarpa Instrumenter, med lif för modren 2
D:o med död för D:o 1
Summa, 11
Berättelsen om alla dessa äro ifrån vederbörande till mig ordentligt inkomna och ifrån mig till Kongl. Collegium öfversända den 29 Mars, 28 Maji, 5 Juni, 22 Juni, 5 Aug. 14 Aug. 14 Aug. 24 Aug. 5 Okt. 28 Oktober och 9:de Januari 1870; (denna sista förrättad i December 1869)

4:o Embetsförättningar enl. förordnande
a) Resor för helso- och sjukvården
1) Till Aspås för Tyfoidfeber; Rapport insänd den 14:de Januari
2) Till Lith för Tyfoidfeber, Rapport af den 30 Januari
3) Till Häggenås för D:o ; Rapport af den 30 Januari
4) Till D:o för D:o Rapp. af d. 8 Mars.
5) Till Fallinge för D:o Rapp. af d. 8 Mars
6) Till Klofsjö för D:o Rapp. af den 10 April.
7) Till Baggsjö för D:o Rapp. af den 10 April
8) Till Hackås för Nervfeber; Rapport af den 3:dje Maji
9) Till Häggenås för D:o Rapp. den 24 April
10) Till D:o för Snittkoppor D:o den 25 Maji
11) Till Näskatt för Nervfeber Rapport af den 7 Juni
12) Till Brunflo för Snittkoppor Rapport af den 7 Juni
13) Till Aspås för Nervfeber; rapport af den 1 Juli
14) Till Offerdal för D:o ; rapp. af den 15 Juli
15) Till Kall för D:o d:o af den 2 Aug.
16) Till Klöfsjö för Kikhosta. Rapport af den 9 Aug.
17) Till Sundsjö för Smittkoppor. Rapport af den 14 December.
b) Resor för Medikolegala ändamål.
1) Till Brunflo; Obduktion å Anna Märta Pärsdotter döde kropp. Protokoll af den 9 Aug. inskickade den 14 Augusti.
2) Till Rölans Socken, obduktion af Sven Johansson i Lillsved; Protokoll af den 10 November insänd den 19 Nov.

5:o Bosatt personal.
a) Legitimerade Läkare: Regementsläkaren S. Husberg och Stadsläkaren Hernblom.
b) Badaremästare, Dentister: ingen.
c) Djurläkare: Edvall boende i Östersund och Westman i Näs socken.
d) Apothekare och Provisorer: Apothekaren Justelius med oförändrad personal som i protok. af den 20 Nov. 1868.
e) Barnmorskor:
I Östersund: Anna Johansson
Amalia Wiklund och
M. Öberg. Denna sista är icke af staden aflönad; idkar särskild praktik
I Rådanäs och Näskatts Socknar: Ingeborg Lif.
I Aspås Socken: Christiansdotter
I Ås Socken: Brita Andersdotter
I Fällinge Socken: Anna Pärsdotter.
I Liths och Kyrkås Socknar: Sara Albano.
I Häggenäs S:n: Margr. Bellman
I Brunflo och Marieby: Märta Åberg.
I Lockne Carolina Sundvall
I Näs och Hackås: Märta Göransson
I Sundsjö och Bräcke: Carin Engström (efter Anna Carlsson, död 1868)
I Rifsund: Sigrid Didriksson
I Badsjö: Johanna Sundberg
I Berg och Åsarna: Elisabet Göhle
I Oviken och Myssjö: Carin Borg
I Rätan och Klöfsjö: Göhlin? Andersdotter
I Sunne och Norderön: Märta Andersdotter.
Summa 19 st.
Alla dessa äro, utom Öberg i Östersund äro af Kommunerna antagna och aflönade, samt äro, med 3 undantag neml. Christersdotter, Anna Pärsdotter och Sundberg, berättigade till instrumenters begagnande.
f) Vaccinatörer äro inom alla Socknar antagna och erhålla vanligen särskild ersättning för sitt besvär. Äfven dessa förtjenar erkännande för sitt nit ,men mötas mången gång med oginhet af föräldrarna. På många ställen äro Barnmorskorna vaccinatricer.
Beväringsmanskapet (uteglömdt under 3:o h.). Hela antalet utgjorde 279 (af första Klass 263, af 2 Klass 16) hvaraf approberades 218 och kasserades 47; frånvarande voro 14. Rapport härom är insänd den 2 Juli.

Östersund i April 1870
E. M. Grenholm.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1818 Födelse 1818-11-05 Rödön, Loken, Z [1]
1824 5 år Brodern Per August GRENHOLM föds 1824-01-07 Rödön, Loken, Z [3]
1826 7 år Systern Margareta Sophia GRENHOLM föds 1826-03-21 Rödön, Loken, Z [3]
1832 14 år Modern Sophia Barbro FORSSTRÖM GRENHOLM dör 1832-11-17 Ås, , Z [4]
1837 Makan Karin Maria SÖDERBERG föds 1837
1851 Bosatt 1851 Gimo
1852 Bosatt 1852 Östersund, , Z [2]
1855 36 år Fadern Per ERIKSSON GRENHOLM dör 1855-03-08 Ås, , Z [4]
1857 Vigsel Karin Maria SÖDERBERG 1857
1876 Bosatt 1876 Vingåker (D)
1879 Bosatt 1879 Stockholm
1889 70 år Död 1889-02-23 Stockholm

Källor

[1]Rödöns kyrkoarkiv (ÖLA/11090) C:3b
  
[2]Östersund B:1
  
[3]Rödöns kyrkoarkiv (ÖLA/11090) C:4
  
[4]Ås kyrkoarkiv (ÖLA/11105) C:2
Detta är ERIK MAGNUS Grenholm, född 5 november 1818 i Rödön Z, död 23 februari 1889 i Jakob-Johannes A. Gift 1857 med Karin Maria Söderberg (1837-1921) [#26444]. Studier i Uppsala, bruksläkare i Gimo C från 1851, provinsialläkare i Östersund Z från 1852 och i Vingåker från 1876-79. Kommun- och landstingspolitiker i Östersund Z. Riksdagsman första kammaren 1886-88. Källor: Jämtland-Härjedalens historia del IV, Stockholm 1962 och Tvåkammarriksdagen 1876-1970 del 5, båda med samma foto.

Kommentar av Frank Felton 21 dec 2003 kl 18:43